CMC A.D.

Akcionarsko društvo CMC pruža usluge snabdjevanja nafte i naftnih derivata u maloprodajnim objektima Benzinskoj pumpi u Podgorici i Benzinskoj pumpi u Pljevljima , usluge registracije i tehničkog pregleda vozila na istim lokacijama, kao i izgradnju stambeno- poslovnih objekata sa „Čelebić“ DOO iz Podgorice. Osnovne karakteristike društva su:
- dobro postavljen portfelj komitenata;
- finansijska stabilnost;
- odgovarajući informacioni sistem;
- visoko obučen i iskusan kadar.

Misija

Obezbjediti kontinuitet sigurnosti, ići u korak sa novinama na tržištu, a sve u cilju uspješnog i efikasnog poslovanja društva.
Društvo znalački upravlja kapitalom naših akcionara, uz poštovanje dugoročnih interesa potrošača, klijenata, zaposlenih i ekološkog okruženja.

Vizija

Svoje poslovanje vidi kao svrsishodan i kontinuiran rast i razvoj, utemeljen na profesionalnosti svojih izvršilaca, koji u partnerstvu sa drugima, poštujući propise i pravila struke, žele osnažiti sigurnost pojedinca, ostvariti dobit i time odgovorno učestvovati u stvaranju sigurnog društva. Vrijednosti
Vrijednosti se ogledaju u predanosti klijentu, privrženosti i zadovoljstvu zaposlenih, poslovnosti i etici, uspješnosti poslovanja i ugleda društva, odgovornom odnosu prema okruženju.

Organi društva

Skupština akcionara

Odbor direktora

Predsjednik

Milašin Borović

Članovi

Nikola Racković
Damjan Bakić

Izvršni direktor

Branka Borović

Sekretar

Ljiljana Bratić